No_photo
Họ và tên Hồ Đình Thường
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Tin học
Điểm số 480 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Tuấn Khôi
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 88 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thái An
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 18804 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn An Đức
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đậu Thị Thảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 44883 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Phan Chung
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 72 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Hoàng Giáp
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 87 (xem chi tiết)

1466959.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Hồ Văn Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 83 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hồ Quang Vinh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Điểm số 83 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Huân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/huanql4
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 148746 (xem chi tiết)

A:2:{i:0;a:1:{i:0;s:0:"";}i:1;a:1:{i:0;s:0:"";}}-photo
Họ và tên Trần Thanh Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 416 (xem chi tiết)

798601.jpg";i:1;i:143;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên ThS. Trương Xuân Sơn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/xuansonql4
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Toán học
Điểm số 363 (xem chi tiết)

377391.jpg";i:1;N;i:2;N;}}-photo
Họ và tên Vũ Văn Tân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vutanql4
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Tin học
Điểm số 3817 (xem chi tiết)