Chào mừng quý vị đến với Trường THPT Quỳnh Lưu 4.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

BÀI TẬP INF & GERUND - KEYS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
Ngày gửi: 07h:41' 17-08-2013
Dung lượng: 241.5 KB
Số lượt tải: 2950
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP INF & GERUND - KEYS
Infinitive versus Gerund
1.
I enjoy …………. alone.


A. be
B. being
C. to be
D. to have been

2.
Would you like ................... to the party?


A. to come
B. come
C. coming
D. to have come

3.
Do you mind ........... such a long way to work every day?


A. to travel
B. travel
C. to have traveled
D. traveling

4.
I don’t like that house. I would hate ............. there.


A. live
B. living
C. to live
D. to have lived

5.
I would love ............. to your wedding but it just isn’t possible.


A. come
B. to come
C. coming
D. to have come

6.
Sometime I’d like ............... to play the piano.


A. to learn
B. learn
C. learning
D. to have learned

7.
Please remember ............. this letter.


A. to post
B. post
C. posting
D. to have posted

8.
We tried ...................... the fire out but we were unsuccessful. We had to call the fire-brigade.


A. putting
B. put
C. to put
D. to have put

9.
When you see John, remember ............. him my regards.


A. to have given
B. giving
C. give
D. to give

10.
Someone must have take my bag. I clearly remember .................. it by window and now it has gone.


A. leave
B. leaving
C. to leave
D. to have left

11.
Jane needed some money. She tried ..................... Harry but he couldn’t help her.


A. to have asked
B. ask
C. to ask
D. asking

12.
He tried ....................... the shelf but he wasn’t tall enough.


A. reach
B. reaching
C. to reach
D. to have reached

13.
Did you remember ............. Mary?
- Oh no, I completely forgot.


A. to phone
B. phone
C. to be phoning
D. to have phoned

14.
It’s very kind of you .................. so.


A. say
B. to say
C. saying
D. to be saying

15.
Please show me how ............. this.


A. do
B. to do
C. doing
D. to have done

16.
One is never too old ...............


A. learning
B. learn
C. to have learned
D. to learn

17.
You are old enough ............. out alone.


A. going
B. go
C. to go
D. to have gone

18.
I’m very glad ................. you.


A. to meet
B. meet
C. meeting
D. to be meeting

19.
It’s nice ............. you.


A. to know
B. know
C. knowing
D. to be knowing

20.
You have no right ............... my daughter.


A. see
B. to see
C. seeing
D. to have seen
21.
Please tell me what………….


A. doing
B. do
C. to do
D. to have done

22.
I forbid you ................... my letter.


A. to read
B. read
C. to have read
D. reading

23.
We stopped ........... hello to her.


A. say
B. saying
C. to have said
D. to say

24.
We came ............. her.


A. help
B. to help
C. to have helped
D. helping

25.
I’ll invite her ............. my daughter.


A. teaching
B. teach
C. to teach
D. to have taught

26.
I don’t feel like ............... to the cinema now.


A. go
B. going
C. to go
D. to have gone

27.
It’s no good ............. video games.


A. play
B. to have played
C. to play
D. playing

28.
It’s no use ...................... with him.


A. working
B. work
C. to work

 
Gửi ý kiến